بخش تعمیرات ، شرکت تراشه حساب نوین

مسئولین بخش فنی (داخلی  ۱۱۲):

آقای شهرام ثقفی                        آقای کمال فنودی

گالری تصاویر بخش تعمیرات