مجوزها ،شرکت تراشه حساب نوین

مجوز فعالیت فروشگاه

دارنده مجوز فعالیت تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای استان قزوین با کد عضویت ۲۸۰۲۰۰۰۲

پروانه کسب فروشگاه

دارنده پروانه کسب از اتحادیه خدمات رایانه ای و رسته های وابسته با کد رسته صنفی ۵۱۵۱۱۱

پروانه کسب فروشگاه

دارنده پروانه کسب از اتحادیه سیستم های مخابراتی و الکترونیک و رسته های وابسته با کد رسته صنفی ۵۲۳۴۳۲